Algemene voorwaarden webshop

Artikel 1: Definities

1. Aanbod
De op de Website getoonde informatie met betrekking tot de Producten.
2. Klant Jij, de natuurlijke persoon (Consument) of rechtspersoon die een Product van The Vegan Saint koopt via de Website.
3. Overeenkomst De overeenkomst voor de levering van Producten online (op afstand) tussen The Vegan Saint en jou als Klant en alle verdere handelingen tussen The Vegan Saint en Klant betreffende de levering van deze producten.
4. Producten
Door The Vegan Saint aan jou als Klant te leveren of geleverde Producten, waaronder in elk geval worden verstaan vers bereide biologische groente- en fruitsappen en tevens alle toekomstige te leveren producten.
5. Schriftelijk (Digitale) communicatie per brief, e-mail, social media en vergelijkbare online communicatiediensten.
6. Website De Internet website van The Vegan Saint, te weten < www.thevegansaint.nl> en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten daarvan.
7. Werk Elke creatie of in het kader van de Overeenkomst geleverd Product van The Vegan Saint.
Artikel 2: The Vegan Saint
The Vegan Saint, gevestigd en kantoorhoudend aan de Kranepoort 8, 2831 AK te Gouderak, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 83885293, BTW nummer NL003886592B12.

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en de (uitvoering van de) Overeenkomst op afstand tussen The Vegan Saint en jou als Klant. Hieronder vallen ook het Aanbod en de verzending van jouw Producten. De Algemene Voorwaarden vormen daarmee de Overeenkomst tussen jou en The Vegan Saint.

2. De Algemene Voorwaarden staan op de Website en zullen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan jou ter beschikking worden gesteld (elektronisch ter hand gesteld). Bij het plaatsen van de bestelling via de Website moet je daarom een vinkje zetten bij een linkje naar deze Algemene Voorwaarden.

3. Algemene voorwaarden van de Klant, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing.

4. Voorgaande leden blijven van kracht wanneer er gelijktijdig specifieke product voorwaarden gelden. Je kunt als Klant je in geval van tegenstrijdigheid beroepen op de meest gunstige bepaling.

5. The Vegan Saint mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie vind je op de Website.

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst; aanbod en aanvaarding

 Aanbod

1. Op de Website wordt het Aanbod van The Vegan Saint getoond. Het Aanbod houdt in elk geval een foto, de prijs, maatvoering, vermelding van gebruikte ingrediënten en verpakkingsmateriaal, mogelijke allergenen, het gewicht, functionaliteit en land van productie in. Met de getoonde informatie kun je als Klant een goede beoordeling van het Product maken. Tevens is voor jou duidelijk welke rechten en plichten er verbonden zijn aan de aankoop van het Product.

2. The Vegan Saint probeert de Producten zo accuraat mogelijk op de foto’s op de Website te tonen. Echter, door lichtval, technische instellingen en afhankelijk van het door jou gebruikte apparaat kunnen kleuren van de Producten op de Website afwijken van de kleur van de echte Producten.

3. De geur, smaak, samenstelling en kleur van Producten is afhankelijk van de gebruikte ingrediënten. Omdat er wordt gewerkt met verse ingrediënten die afhankelijk zijn van onder andere grootte, vorm, weer, seizoen en oogst kan The Vegan Saint geen geur-, smaak-, samenstelling- en/of kleurgarantie geven.

4. The Vegan Saint is gerechtigd om de inhoud van het Aanbod tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering.

5. The Vegan Saint is gerechtigd om kortingen in te voeren.

6. The Vegan Saint kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien je als Klant er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Aanvaarding

7. De Overeenkomst tussen jou en The Vegan Saint komt tot stand wanneer je het Aanbod van The Vegan Saint aanvaardt en voldoet aan de door The Vegan Saint gestelde voorwaarden. Dit is het moment dat je als Klant op de Website op de knop ‘bestelling plaatsen’ klikt nadat je je gegevens hebt ingevuld.

8. Direct na het plaatsen van de bestelling en het voldoen van de betaling ontvangt je per e-mail een bevestiging van aanvaarding van het Aanbod van The Vegan Saint; de ontvangstbevestiging ofwel jouw aankoop. Ook ontstaat er een betalingsverplichting voor jou als Klant.

Wijziging

9. Indien tijdens of na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het Product niet (meer) voorradig is, informeert The Vegan Saint jou hier direct Schriftelijk over. Je kunt in dat geval:

- de Overeenkomst ontbinden. Jouw gedane betaling wordt binnen 14 (veertien) dagen terugbetaald op dezelfde wijze als dat je hebt betaald;

- het moment van levering van het Product opschorten tot het moment dat het Product weer voorradig is. De Overeenkomst tussen jou en The Vegan Saint blijft ongewijzigd met als enige wijziging dat je dan akkoord gaat met een latere levering. The Vegan Saint informeert jou over de verwachte latere levertijd.

Artikel 5: Producten

Koel- en bewaaradvies

1. Geadviseerd wordt om het koel- en bewaaradvies op te volgen zoals vermeld wordt op de het label van de geleverde producten. Op dit label staat vermeld dat de Producten vergankelijk zijn en binnen 5 (vijf) dagen geconsumeerd moeten worden. Verder staat vermeld dat het om rauwe producten gaat die te allen tijde gekoeld bewaard moeten worden. 

Conformiteit, wettelijke garantie en extra garantie

2. The Vegan Saint streeft ernaar dat de producten voldoen aan de in het Aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst geldende wet- en regelgeving. The Vegan Saint houdt zich hierbij aan de door haar opgestelde hygiënecode die voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit.

3. De Producten van The Vegan Saint zijn geen medische producten en gelden ook niet als een aanvulling en/of vervanging voor medisch advies. Er kunnen er geen (medische) rechten en/of conclusies aan ontleend worden.

4. Het is per Product verschillend welke garantietermijn redelijk is. De termijn zal afhangen van het Product en de omstandigheden.

5. Je kunt de garantie niet overdragen aan een derde (iemand anders).

6. Een door The Vegan Saint, haar toeleveranciers, fabrikanten of importeurs verstrekte (extra) garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die je als Klant hebt op grond van de Overeenkomst, indien The Vegan Saint is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de Overeenkomst.

7. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van The Vegan Saint, haar toeleveranciers, importeurs of producenten waarin deze aan jou bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de Overeenkomst.

Onderzoeksplicht + klachten

8. Als Klant dien je zo snel mogelijk, in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, de Producten te onderzoeken en te beoordelen of deze voldoen aan de kwaliteit en kwantiteit die gebruikelijk zijn in het normale (handels)verkeer. Dit houdt onder meer in dat je moet onderzoeken of de geleverde producten volledig, vers en onbeschadigd zijn. Open bijvoorbeeld een flesje.

9. Klachten dienen binnen redelijke termijn (24 uur) na ontstaan van het gebrek Schriftelijk, duidelijk en onderbouwd met foto’s aan The Vegan Saint te worden medegedeeld.

10. Onderstaande klachten worden niet in behandeling genomen:

- geur- en smaakverschillen al dan niet als gevolg van een gewijzigde receptuur van Producten;

- geur-, kleur- of overige verschillen al dan niet als gevolg van een gewijzigde samenstelling van het Product;

- Producten die door Klant niet conform het koel- en bewaaradvies (zie artikel 5 lid 1) van The Vegan Saint zijn behandeld.

11. The Vegan Saint streeft ernaar klachten binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst Schriftelijk en gemotiveerd te beantwoorden. Indien The Vegan Saint verwacht dat een reactie langer op zich zal laten wachten, geeft zij dit zo snel mogelijk aan.

12. Als Klant geeft je The Vegan Saint in elk geval 2 (twee) weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode is de klacht vatbaar voor geschilbeslechting, zie artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.

13. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, heb je als Klant recht op herstel, vervanging (opnieuw leveren) of om van opnieuw leveren af te zien. Hierbij geldt dat geringe afwijking, in de branche gebruikelijke afwijkingen en eigenschappen die specifiek zijn voor het betreffende product of merk, zoals kwaliteit, aantal, maat, kleur of afwerking, The Vegan Saint niet aangerekend kunnen worden.

14. Het indienen van een klacht geeft je geen grondslag om niet te voldoen aan jouw betalingsverplichtingen. In geval van een bestelling met meerdere producten, heeft de klacht met betrekking tot een van die producten geen invloed op de verplichtingen uit de Overeenkomst met betrekking tot de overige producten.

Artikel 6: Levering

Levering

1. Levering van de Producten vindt plaats nadat je de volledige betaling hebt voldaan binnen de op de Website genoemde levertermijn en met de door The Vegan Saint ter beschikking gestelde bezorgservice en met deze service samenhangende voorwaarden en tarieven.

2. De Producten worden volledig gekoeld of bevroren vervoerd en bezorgd door de door The Vegan Saint aangeboden vervoerder.

3. Als plaats van levering geldt het adres dat je aan The Vegan Saint via de Website hebt doorgegeven. Hierbij wordt verwezen naar artikel 8 lid 2 van deze voorwaarden.

4. The Vegan Saint mag:

- derden inschakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. The Vegan Saint is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

- jouw bestelling, indien van toepassing, in delen leveren.

5. The Vegan Saint streeft ernaar de Producten binnen de op de Website vernoemde levertermijn te leveren. De voor de levering van de Producten overeengekomen of opgegeven termijn is een indicatie en geen exacte leverdatum. Er ontstaat in een geval van latere levering geen recht op ontbinding of schadevergoeding voor jou als Klant. The Vegan Saint zal in een dergelijk geval contact opnemen met je om in overleg de afleverdatum vast te stellen.

6. Uiterlijk bij de totstandkoming van de Overeenkomst, dus voordat jij op ´voltooi betaling´ klikt, verstrekt The Vegan Saint de volgende informatie Schriftelijk aan jou: prijs van het Product en de bijkomende verzendkosten, betaalwijze van Klant, contactgegevens The Vegan Saint en klachtenprocedure, eventuele herroepingsmogelijkheid en hiertoe benodigde informatie en retourinstructies.

Eigendomsvoorbehoud

7. Door The Vegan Saint geleverde Producten blijven haar eigendom tot het moment dat jij aan al jouw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst en eventuele incasso’s (zie artikel 7 lid 9) hebt voldaan. Je dient zorg te dragen voor de Producten, hen te verzekeren en te voorkomen dat de Producten beschadigd raken, bederven of verloren gaan door bijvoorbeeld water- of brandschade. Op het moment dat The Vegan Saint het eigendomsvoorbehoud inroept, wordt onze Overeenkomst direct ontbonden. The Vegan Saint heeft hierbij geen verplichting tot schadevergoeding. Alle kosten die The Vegan Saint maakt wanneer zij het eigendomsvoorbehoud inroept, zijn voor rekening van jou als Klant.

8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product gaat over op de Klant op het moment van bezorging, waarmee de verantwoordelijkheid van The Vegan Saint vervalt.

9. Indien jij weigert het product bij levering door of namens The Vegan Saint aan te nemen, is The Vegan Saint gerechtigd het product voor rekening en risico van jou als Klant op te slaan.

 Presale

10. The Vegan Saint kan haar Producten als ‘voorverkoop’ (pre-sale) aanbieden en verkopen. Bij een pre-sale ga je ermee akkoord dat je het Product koopt en betaalt, maar dat de levering op een later moment geschiedt. Als Klant stel je daarmee het recht op aankoop en levering van het Product veilig. Betaling vindt direct plaats bij de totstandkoming van de overeenkomst, net als bij reguliere aankopen zoals bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden. De levertermijn wijkt echter af. Bij de orderbevestiging wordt de verwachte leveringsperiode en mogelijk afwijkende leveringscondities aan je gecommuniceerd. Als Klant wordt je daarbij voor de levering geïnformeerd over de precieze leveringsdatum.

11. Vanwege de uitzonderingsgrond genoemd in artikel 11 van deze algemene voorwaarden kun je geen beroep doen op het herroepingsrecht.

Artikel 7: Tarieven en Betaling

1. Op de Website wordt het tarief in Euro’s vermeld.

2. Tenzij anders vermeld, zijn alle vermelde prijzen inclusief BTW en exclusief verzendkosten, bijzondere of extra invoerrechten, inklaringskosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3. The Vegan Saint is gerechtigd de vermelde prijzen aan te passen voor promotionele doeleinden zoals sale. Het is hierbij voor jou als Klant niet mogelijk om promoties te combineren, slechts een promotie per Product is toegestaan. Een prijswijziging na totstandkoming van de Overeenkomst geeft jou als Klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

4. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in het Aanbod hebben enkel betrekking op die Overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor een nieuw Aanbod.

5. De verzendkosten zijn afhankelijk van het land waarnaartoe op jouw verzoek zal worden verzonden en worden bij de afrekening berekend en vermeld.

6. Indien in het kader van de verzending uitvoer- of invoerheffingen van toepassing worden, zijn deze voor rekening van jou. Kosten die door derden gerekend worden, maken geen deel uit van prijzen en dienstverlening van The Vegan Saint.

7. Bij verkopen aan Klanten buiten de Europese Unie (EU) is geen omzetbelasting van toepassing; zij moeten echter de desbetreffende nationale invoerheffingen betalen.

8. Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van The Vegan Saint, zonder enige korting, inhouding of verrekening. Betaling vindt plaats bij het afrekenen van de bestelling op de Website. Zodra je als Klant op ‘bestelling plaatsen’ hebt geklikt en je bank hebt geselecteerd, wordt je naar de bankomgeving geleid waar de betaling plaatsvindt.

9. Indien je kiest voor (gedeeltelijke) achterafbetaling (alleen voor Klanten die in Nederland wonen), geldt het volgende:

- Je betaalt het restant van de betaling op de op de factuur aangegeven wijze, binnen de daarop genoemde betaaltermijn. De betaling dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op de bankrekening van The Vegan Saint te zijn voldaan. Dit is een fatale termijn. De op de bankafschriften van The Vegan Saint aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

- Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling direct na verloop van de betaaltermijn ‘verzuim’ intreden, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling van The Vegan Saint is vereist. Ook mag The Vegan Saint Eveneens het sturen van de Producten dan opschorten of annuleren zonder schadeplichtig te zijn.

- Vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment dat je volledig hebt betaald, wordt er een vertragingstoeslag aan jou in rekening gebracht. Die toeslag bestaat uit 1 (één) procent van het openstaande bedrag per maand dat betaling uitblijft. Een gedeelte van een maand geldt hierbij als een volledige maand. Wettelijke rente en alle door The Vegan Saint gemaakte buitengerechtelijke kosten inclusief rente (volgens op dat moment geldend Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke en executiekosten) ter invordering van de betaling worden ook aan jou in rekening gebracht. Elke betaling die je in de verzuim-periode doet, wordt eerst gebruikt voor betaling van alle kosten voor invordering en dan pas voor betaling van het openstaande bedrag op de factuur. Ook al geef jij een andere aanwijzing.

- Het openstaande bedrag kan niet worden opgeschort of worden verrekend met een vordering van jou op The Vegan Saint.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. The Vegan Saint zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Overeenkomst naar eer en geweten uit te voeren conform de verzoeken van jouw als Klant. The Vegan Saint heeft een inspanningsverplichting en verstrekt hierbij geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.

2. The Vegan Saint en jij spreken hierbij af jullie uiterste best te doen om in overleg tot een oplossing te komen mochten er problemen voordoen.

3. The Vegan Saint is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (wanprestatie) aansprakelijk voor de directe schade die verband houdt met of voortvloeit uit de Overeenkomst, als deze schade een gevolg is van opzet, grove schuld of roekeloosheid van The Vegan Saint.

4. The Vegan Saint is niet aansprakelijk voor schade:

- veroorzaakt door onjuiste, niet tijdige of onvolledige informatie die door jou online verzonden is;

- die is ontstaan doordat het koel- en bewaaradvies zoals genoemd in artikel 5 lid 1 van deze voorwaarden niet is nageleefd door jou;

- door schade ontstaan door het niet naleven van verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.

5. Bij aansprakelijkheid van The Vegan Saint is de maximale vergoeding de overeengekomen prijs zoals vermeld op de factuur. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door te kijken naar de mate waarin de tekortkoming door The Vegan Saint toe te rekenen is. Een kleine afwijking kan niet leiden tot vergoeding. The Vegan Saint dekt nooit meer dan het schadebedrag die haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt en uitkeert.

6. Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen Klant en diens (derde) contractspartijen behoort nooit tot de aansprakelijkheid van The Vegan Saint. Schade dient direct na het ontstaan ervan Schriftelijk aan The Vegan Saint gemeld te worden.

7. 12 maanden na het ontstaan van een vordering op The Vegan Saint vervalt deze.

8. Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid door jou als Klant.

Artikel 9: Overmacht

1. Indien The Vegan Saint door tijdelijke of permanente overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, hoeven The Vegan Saint en Klant niet tijdig de overeengekomen verplichtingen na te komen. The Vegan Saint mag in dat geval de Overeenkomst Schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst beëindigen of de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten (op een later moment uitvoeren). Zonder verplichting tot schadevergoeding. Al geleverde Producten dienen wel betaald te worden.

2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) van een de partijen en/of door The Vegan Saint ingeschakelde derden of toeleveranciers, pandemie, epidemie, van kracht zijnde overheidsmaatregelen, ziekte van The Vegan Saint, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur dan wel andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn gebleken voor het leveren van de Producten, oproer, oorlog, alsmede iedere andere situatie waarop The Vegan Saint en jij als Klant geen beslissende controle kunnen uitoefenen.

3. Onder overmacht wordt tevens verstaan:

- de situatie waarin de (toe)leveranciers waarvan The Vegan Saint afhankelijk is om de Overeenkomst (tijdig) uit te voeren, niet (tijdig) leveren dan wel op andere wijze niet aan hun contractuele verplichtingen richting The Vegan Saint voldoen;

- oponthoud, inbeslagname of vernietiging van (delen) van Producten door douane.

4. In geval van ziekte van The Vegan Saint wordt je hiervan direct op de hoogte gesteld. In overleg met jou wordt een nieuwe datum van levering afgesproken of een andere optie overeengekomen.

5. Wij spreken af elkaar zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen wij in overleg een oplossing proberen te vinden.

6. Indien de situatie van overmacht langer dan 14 (veertien) dagen aanhoudt, kun jij of The Vegan Saint de Overeenkomst opschorten of ontbinden, waarbij geldt dat het door jou betaalde bedrag wordt geretourneerd. De overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht.

7. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van The Vegan Saint.

 

Artikel 10: Intellectuele Eigendom

1. Auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en de inhoud van de Website, het Logo van The Vegan Saint, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, uitingen op internet, e-mails, technieken, andere bescheiden en informatie of enige andere uitingen van, namens of door The Vegan Saint berusten bij The Vegan Saint en/of haar licentiegevers.

2. Intellectuele eigendomsrechten op Producten die in het kader van de Overeenkomst geleverd worden aan jou berusten bij The Vegan Saint en/of haar leveranciers, licentiegevers en andere derden bij wie het auteursrecht daarop berust.

3. De in lid 1 en 2 vermelde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licenties kunnen niet via een overeenkomst worden overgedragen, tenzij Schriftelijk anders tussen ons overeengekomen.

4. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van The Vegan Saint is het niet toegestaan om als Klant een door The Vegan Saint aan jou geleverd Product geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen, door te verkopen, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen een vergoeding. Ook is het niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door The Vegan Saint geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.

5. Wil je de Producten door verkopen, dan kun je distributeur worden door contact op te nemen via info@thevegansaint.com.

6. Elk gebruik van Werken of Producten dat niet in dit artikel is vermeld, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van The Vegan Saint. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van The Vegan Saint door jou als Klant of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de Overeenkomst leidt onverwijld tot betaling van een boete aan The Vegan Saint van minimaal EUR 1.000,00. Je vergoedt daarbij ook de werkelijk geleden schade van The Vegan Saint.

7. Klant vrijwaart The Vegan Saint van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden met het bepaalde in dit artikel en stelt The Vegan Saint tevens volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken en alle daardoor of in verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook.

8. Als klant geef je The Vegan Saint toestemming om door jou geschreven recensies te vermelden op de Website en social media van The Vegan Saint. The Vegan Saint gebruikt hierbij jouw voor- en achternaam. Je kunt als Klant Schriftelijk vooraf bezwaar hiertegen maken.

9. The Vegan Saint kan toestemming verlenen tot verspreiden van haar Werk of Product. Dit is bijvoorbeeld in geval dat Klant een screenshot van een Product deelt op social media. Hierbij geldt:

a. De naam van The Vegan Saint, een hashtag #thevegansaint én verwijzing naar het account van The Vegan Saint op het betreffende social media kanaal dient duidelijk te worden vermeld of met een verwijzing naar The Vegan Saint in de publicatie te worden opgenomen;

b. Bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk dien je als Klant rekening te houden met de persoonlijkheidsrechten van The Vegan Saint zoals beschreven in artikel 25 van de Auteurswet.

Artikel 12: Privacy en Cookies

1. The Vegan Saint verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG zoals is terug te vinden in het Privacy- en Cookiebeleid van The Vegan Saint. Als Klant verklaar je kennis te hebben genomen van het beleid en hiermee overeen te stemmen.

2. The Vegan Saint gebruikt hoogwaardige beveiligingstechnieken en versleuteling van de Persoonsgegevens. In geval van negatieve interventies buiten de invloed van The Vegan Saint wordt verwezen naar artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

3. The Vegan Saint accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat wanneer je als Klant handelt in strijd met dit artikel.

Artikel 13: Website

1. The Vegan Saint mag op elk moment de Website aanpassen qua inhoud, lay-out en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van The Vegan Saint.

2. The Vegan Saint streeft ernaar de Website elk moment naar behoren te laten functioneren en toegankelijk te laten zijn voor jou als Klant. Maar een beperking of een storing op de Website kan niet uitgesloten worden, onder andere vanwege noodzakelijk onderhoud aan de Website en de afhankelijkheid van Internet en technologieën. In dat geval kan er altijd gebeld worden naar het telefoonnummer zoals vermeld op de Website of gemaild naar info@thevegansaint.com.

3. The Vegan Saint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het gebruik van de Website en de content ervan. Directe of indirecte schade als gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van jou als Klant, als Bezoeker of derden behoort nooit tot de aansprakelijkheid van The Vegan Saint.

Artikel 14: Forumkeuze

1. Op de Overeenkomst tussen jou en The Vegan Saint is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij wij Schriftelijk vooraf anders overeenkomen.

2. Geschillen tussen The Vegan Saint en jou als Klant die niet in minnelijke sfeer beslecht kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Rotterdam.

 

Welke weg heeft jouw sapje gemaakt van de boer tot aan jouw voordeur?